PL
FR
brave new breath!
PROTECTION
AGAINST MICROBES
PROTECTION
AGAINST DUST
PROTECTION
AGAINST SMOG
about us
We are a company from Łódź that has been operating dynamically for 30 years. We pride ourselves on the trust of our clients, executing orders on time and with the utmost diligence. The Wise Monkey brand was created for the sake of health.
why monkey?
The Three Wise Monkeys is a wooden sculpture in the Toshogu sanctuary in Japan. Iwazaru is the middle monkey that covers the mouth - it represents the need not to tell bad things to others, not to gossip, to be very careful in telling stories. It was she who inspired the creation of a distinctive brand mark.
products
medical mask
protective mask
MEDICAL MASK
Three-layer, disposable medical mask attached to the ears.
Intended for medical personnel, patients and for use in a public environment to protect against the transfer of microorganisms, body fluids and particles.
TYPE IIR
HIGH FILTRATION FACTOR
3 LAYERS OF PROTECTION
1 layer
2 layer
3 layer
1 - effective droplet and fluid elimination (spunbond)
2 - filtration of bacteria, dust, smoke and solid particles from the air (meltblown)
3 - absorbtion of exhaled heat and steam, leaves the skin dry (spunbond)
Our masks passed laboratory tests in the following categories:
microbiological cleanliness
splash resistant (blood spatter)
differential pressure
bacterial filltration efficiency (with a result of 99,9%!)
Cardboard box
| 50 pieces
order now
Flow pack packaging | 1 piece / 3 pieces / 5 pieces
order now
certificates
CE Declaration of conformity
download PDF
Splash
resistant
on request
Microbiological cleanliness
on request
Bacterial filtration efficiency
on request
Breathing resistance
on request
PROTECTIVE MASK
A three-layer, disposable medical mask worn over the ears.
Dedicated for medical personnel, patients and for use in public environments to protect against the transfer of microorganisms, body fluids and solid particles.
HIGH FILTRATION FACTOR
3 LAYERS OF PROTECTION
1 layer
2 layer
3 layer
1 - effective droplet and fluid elimination (spunbond)
2 - filtration of bacteria, dust, smoke and solid particles from the air (meltblown)
3 - absorbtion of exhaled heat and steam, leaves the skin dry (spunbond)
Cardboard box
| 50 pieces
order now
Flow pack packaging | 1 piece / 3 pieces / 5 pieces
order now
personalization
You can add your logo on the mask! The print is made in black*. Maximum print dimensions: 1.25 x 16.5 cm. Order processing
time is from 3 to 5 business days. Product available above 5000 pcs.
*Colours available on special request
feel free
to contact us
We will answer your questions and adjust the offer to your needs.
Information about the data controller
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych- RODO

Spełniając obowiązek wyrażony w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO), informujemy iż:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL

93-193 Łódź, ul. Łęczycka 11/13 e-mail: info@wisemonkey.pl

2. Inspektorem Danych Osobowych jest: ...

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: info@wisemonkey.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie oraz przedstawienie odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Jeśli w przesłanej wiadomości wyrażona zostanie prośba o przedstawienie oferty współpracy z Firmą, zastrzegamy sobie prawo do przesłania w odpowiedzi na przesłaną wiadomość oferty zawarcia umowy o świadczenie usług lub sprzedaży. Administrator zastrzega, iż w razie zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług, w dalszym ciągu przetwarzać będzie dane osobowe uzyskane w trakcie sporządzenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
4. Odbiorcą danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL

93-193 Łódź, ul. Łęczycka 11/13 e-mail: info@wisemonkey.pl

5. Przesłane dane osobowe mogą zostać przekazywane do innych podmiotów w przypadkach określonych przepisami prawa oraz do podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracuje firma, w szczególności podmiotowi obsługującemu formularz kontaktowy, podmiotowi świadczącemu usługę poczty elektronicznej na rzecz Administratora, podmiotowi świadczącemu usługę księgową lub prawną.
6. Przekazane dane osobowe objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.
7. Okres przetwarzania danych osobowych wynika z czasu koniecznego dla przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. W razie zawarcia umowy o świadczenie usług okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od czasu, w jakim zakończone zostaną wszystkie konieczne czynności wynikające z wykonywanej umowy o świadczenie usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że po zakończeniu świadczenia usług Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z nawiązanego stosunku prawnego.
8. Zakres przetwarzania danych osobowych:
1. imię i nazwisko;
2. firma
3. adres e – mail;
4. adres zamieszkania, względnie adres przedsiębiorstwa;
5. numer telefonu;
6. dane wrażliwe zgodnie z definicją zawartą w art. 9 RODO, jeśli zostaną zawarte w przesłanej wiadomości.

Zakres przetwarzania danych uzależniony jest od dobrowolnie podanych danych w przesłanej wiadomości.

9. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora ma prawo do:
1. dostępu do jej danych osobowych, w myśl art. 15 RODO;
2. żądania sprostowania jej danych osobowych, w myśl art.16 RODO;
3. żądania usunięcia jej danych osobowych, w myśl art. 17 RODO;
4. ograniczenia jej danych osobowych, w myśl art. 18 RODO;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w myśl art. 21 RODO;
6. przenoszenia jej danych osobowych, w myśl art. 20 RODO.
10. Administrator informuje, iż dane osobowe, które uzyskał w związku z opracowaniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przetwarza na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.
11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 RODO.
12. Przetwarzanie danych osobowych w niniejszym przypadku odbywa się w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz ewentualnie z przedstawieniem oferty zawarcia umowy o świadczenie usług / sprzedaży oraz świadczenia danej usługi / sprzedaży. Podanie danych osobowych stanowi warunek otrzymania odpowiedzi i oferty oraz świadczenia usługi / sprzedaży. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi administratorowi przedstawienie odpowiedzi i oferty.
13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
14. Administrator oświadcza, iż dołożył wszelkiej staranności, aby wypełnić obowiązek zachowania zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
15. Administrator zaznacza, iż w razie wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień. Wniosek, o którym mowa powyżej złożyć należy za pośrednictwem skrzynki mailowej, na adres: info@wisemonkey.pl lub na adres e-mail Inspektora Danych Osobowych powołanego przez Administratora. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.
16. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać zapoznając się z naszą Polityką prywatności
Thank You! Your message have been send. We will answer as soon as possible.
order now
on allegro
buy now
contact
Świętej Teresy 103d street
91-222 Łódź