ENG
PL
Prends soin de toi
PROTECTION
CONTRE LES MICROBES
PROTECTION
CONTRE LA POUSSIÈRE
PROTECTION
CONTRE LE SMOG
À propos de nous
Nous sommes une entreprise polonaise qui opère de manière dynamique depuis 30 ans. Nous sommes fiers de la confiance de nos clients, exécutant les commandes à temps et avec le plus grand diligence. Notre marque Wise Monkey a été créée en vue de la bonne santé et de la vie tranquille. D'où notre slogan: Prends soin de toi.
La vie sûre est une question de choix.
Pourquoi le singe ?
Les trois petits singes est la sculpture en bois qui se trouve au sanctuaire Toshogu au Japon. Iwazaru, l'un des trois singes qui se couvre la bouche - elle représente le besoin de ne pas dire le Mal, de ne pas bavarder et d'être très prudent en racontant des histoires.
Ce singe est devenu notre inspiration pour la création de notre marque unique.
produits
masque médical
masque de protection
MASQUE MÉDICAL
Masque médical à usage unique à trois couches avec élastiques.
Destiné au personnel de santé, aux patients et à l'usage dans un environnement public pour protéger contre le transfert de micro-organismes, de fluides corporels et de particules solides.
TYP IIR
HAUTE EFFICACITÉ DE FILTRATION
3 COUCHES
1 couch
2 couch
3 couch
1 - blocage efficace des gouttelettes et des liquides (spunbond)
2 - filtration des bactéries, poussières, fumées et particules solides de l'air (meltblown)
3 - absorption de la chaleur et de la vapeur expirées en laissant la peau sèche (spunbond)
Nos masques ont été testés dans les catégories suivantes:
pureté microbiologique
pression de la résistance aux éclaboussures
pression différentielle
efficacité de filtration bactérienne (99,9%!)
Emballage en carton | 50 pièces
Commander maintenant
Emballage Flow Pack | 1 pièce / 3 pièces / 5 pièces
Commander maintenant
Certificats
Déclaration de conformité CE
téléchargez
Résistance aux éclaboussures
disponible sur demande
Pureté microbiologique
disponible sur demande
Efficacité de filtration
disponible sur demande
résistance respiratoire
disponible sur demande
MASQUE DE PROTECTION
Masque de protection jetable à trois couches avec élastiques.
Destiné à être utilisé dans un environnement public pour protéger contre le transfert de micro-organismes, de fluides corporels et de particules solides.
HAUTE EFFICACITÉ DE FILTRATION
3 COUCHES
1 couch
2 couch
3 couch
1 - blocage efficace des gouttelettes et des liquides (spunbond)
2 - filtration des bactéries, poussières, fumées et particules solides de l'air (meltblown)
3 - absorption de la chaleur et de la vapeur expirées en laissant la peau sèche (spunbond)
Emballage en carton | 50 pièces
Commander maintenant
Emballage Flow Pack | 1 pièce / 3 pièces / 5 pièces
Commander maintenant
personnalisation
Vous pouvez personnaliser votre masque. Le logo est imprimé en noir*.
Dimensions maximales: 1,25 x 16,5 cm
Délai de 3 à 5 jours ouvrés.
A partir de 5000 pièces.
*Couleurs différentes disponibles sur la demande
Contactez-nous
Vous pouvez nous contacter en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Information sur le traitement de vos données personnelles
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych- RODO

Spełniając obowiązek wyrażony w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO), informujemy iż:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL

93-193 Łódź, ul. Łęczycka 11/13 e-mail: info@wisemonkey.pl

2. Inspektorem Danych Osobowych jest: ...

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: info@wisemonkey.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie oraz przedstawienie odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Jeśli w przesłanej wiadomości wyrażona zostanie prośba o przedstawienie oferty współpracy z Firmą, zastrzegamy sobie prawo do przesłania w odpowiedzi na przesłaną wiadomość oferty zawarcia umowy o świadczenie usług lub sprzedaży. Administrator zastrzega, iż w razie zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług, w dalszym ciągu przetwarzać będzie dane osobowe uzyskane w trakcie sporządzenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
4. Odbiorcą danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL

93-193 Łódź, ul. Łęczycka 11/13 e-mail: info@wisemonkey.pl

5. Przesłane dane osobowe mogą zostać przekazywane do innych podmiotów w przypadkach określonych przepisami prawa oraz do podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracuje firma, w szczególności podmiotowi obsługującemu formularz kontaktowy, podmiotowi świadczącemu usługę poczty elektronicznej na rzecz Administratora, podmiotowi świadczącemu usługę księgową lub prawną.
6. Przekazane dane osobowe objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.
7. Okres przetwarzania danych osobowych wynika z czasu koniecznego dla przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. W razie zawarcia umowy o świadczenie usług okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od czasu, w jakim zakończone zostaną wszystkie konieczne czynności wynikające z wykonywanej umowy o świadczenie usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że po zakończeniu świadczenia usług Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z nawiązanego stosunku prawnego.
8. Zakres przetwarzania danych osobowych:
1. imię i nazwisko;
2. firma
3. adres e – mail;
4. adres zamieszkania, względnie adres przedsiębiorstwa;
5. numer telefonu;
6. dane wrażliwe zgodnie z definicją zawartą w art. 9 RODO, jeśli zostaną zawarte w przesłanej wiadomości.

Zakres przetwarzania danych uzależniony jest od dobrowolnie podanych danych w przesłanej wiadomości.

9. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora ma prawo do:
1. dostępu do jej danych osobowych, w myśl art. 15 RODO;
2. żądania sprostowania jej danych osobowych, w myśl art.16 RODO;
3. żądania usunięcia jej danych osobowych, w myśl art. 17 RODO;
4. ograniczenia jej danych osobowych, w myśl art. 18 RODO;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w myśl art. 21 RODO;
6. przenoszenia jej danych osobowych, w myśl art. 20 RODO.
10. Administrator informuje, iż dane osobowe, które uzyskał w związku z opracowaniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przetwarza na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.
11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 RODO.
12. Przetwarzanie danych osobowych w niniejszym przypadku odbywa się w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz ewentualnie z przedstawieniem oferty zawarcia umowy o świadczenie usług / sprzedaży oraz świadczenia danej usługi / sprzedaży. Podanie danych osobowych stanowi warunek otrzymania odpowiedzi i oferty oraz świadczenia usługi / sprzedaży. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi administratorowi przedstawienie odpowiedzi i oferty.
13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
14. Administrator oświadcza, iż dołożył wszelkiej staranności, aby wypełnić obowiązek zachowania zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
15. Administrator zaznacza, iż w razie wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień. Wniosek, o którym mowa powyżej złożyć należy za pośrednictwem skrzynki mailowej, na adres: info@wisemonkey.pl lub na adres e-mail Inspektora Danych Osobowych powołanego przez Administratora. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.
16. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać zapoznając się z naszą Polityką prywatności
Votre message a été envoyé. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
commander nos produits
via allegro
commander
contact
rue Swietej Teresy 103D,
91-222 Lodz, Pologne